دوره و شماره: دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1374