دوره و شماره: دوره 11، شماره 14-15 (بهار و زمستان)، پاییز و زمستان 1370