دوره و شماره: دوره 11، شماره 14-15 (بهار و زمستان)، پاییز و زمستان 1370 
5. گامی در راه یک حقوق اجتماعی بین‌المللی

صفحه 205-231

ابراهیم بیگ‌‌زاده؛ موریس فلوری