دوره و شماره: دوره 10، شماره 13 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1369 
6. ملاحظاتی پیرامون جرم بین‌المللی دولت

صفحه 265-314

پیرـ ماری دوپویی؛ علی‌حسین نجفی ابرند آبادی