دوره و شماره: دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1369 
6. جرح و سلب صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین‌المللی

صفحه 163-228

مایکل تاپ من؛ ترجمه محمدجواد میرفخرایی؛ محمدعلی اردبیلی


8. طرح تغییر مسیر اروند رود و حقوق بین‌الملل

صفحه 225-270

نیلوفر حق‌شناس کاشانی؛ اصغر جعفری ولدانی