دوره و شماره: دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1368 
2. کشتار جمعی

صفحه 31-70

محمدعلی اردبیلی


4. یاد استاد

صفحه 93-120

ناصرعلی منصوریان؛ میشل ویرالی


8. حاکمیت در منابع طبیعی

صفحه 211-224

بنگت برامز؛ علی حیرانی نوبری