دوره و شماره: دوره 9، شماره 10 (بهار و تابستان)، بهار و تابستان 1368