دوره و شماره: دوره 6، شماره 7 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1365 
5. جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت

صفحه 211-263

ژاک فرانسیون؛ محمدعلی اردبیلی