دوره و شماره: دوره 6، شماره 7 (پاییز و زمستان)، پاییز و زمستان 1365