دوره و شماره: دوره 6، شماره 6 (تابستان و پاییز)، شهریور 1365 
5. نکاتی از آیین دادرسی بین‌المللی

صفحه 219-259

ترجمه و تلخیص دکتر رضا فیوضی


6. قاعده استاپل یا منع تناقض‌گویی به ضرر دیگری

صفحه 245-282

10.22066/cilamag.1986.18437

امانوئل گایار؛ ترجمه و تلخیص: دکتر ناصر صبح‌خیز