دوره و شماره: دوره 5، شماره 5 (بهار)، بهار و تابستان 1365 
6. نظری اجمالی بر حقوق معاهدات

صفحه 103-226

یان براون‌لی؛ احمد قطینه