دوره و شماره: دوره 5، شماره 5 (بهار)، بهار و تابستان 1365