دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 (بهار)، بهار و تابستان 1364