دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 (زمستان)، پاییز و زمستان 1363