دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 (زمستان)، پاییز و زمستان 1363 
3. استرداد دعوی

صفحه 71-106

محمود صمصامی مهاجر