دوره و شماره: دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1395 

علمی پژوهشی

1. لزوم همکاری دولت ها در زمینه مالیات بین المللی

صفحه 9-28

محمدجعفر قنبری جهرمی؛ سعید عباسی