دوره و شماره: دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-289 (doi)