دوره و شماره: دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-289 (doi) 

علمی پژوهشی

1. بررسی تطبیقی محدودیت‌های طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم

صفحه 9-36

نجادعلی الماسی؛ هادی شعبانی کَندسری