دوره و شماره: دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان) - شماره پیاپی 61، پاییز و زمستان 1398 
7. نقش داور بعد از صدور رأی

صفحه 203-226

10.22066/cilamag.2019.77320.1422

عبدالله خدابخشی؛ مریم عابدین زاده شهری