نویسنده = محسن محبی
نظام‌های تفتیشی و اتهامی در داوری تجاری بین‌المللی

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، خرداد 1394، صفحه 9-34

10.22066/cilamag.2015.15746

محسن محبی؛ شهاب جعفری ندوشن


بیانیه‌های الجزایر: یک دریچه، یک نگاه

دوره 16، شماره 23 (پاییز و زمستان)، آذر 1377، صفحه 5-42

10.22066/cilamag.1998.18159

محسن محبی


گزارشی از آرای دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده امریکا

دوره 7، شماره 8 (بهار و تابستان)، خرداد 1366، صفحه 129-139

10.22066/cilamag.1987.18409

دیوید لوید جونز؛ محسن محبی


حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی

دوره 5، شماره 5 (بهار)، اردیبهشت 1365، صفحه 5-42

10.22066/cilamag.1986.18424

اول لندو؛ محسن محبی