نویسنده = امیر حسین رنجبریان
ایران و برنامه آزادی دریانوردی امریکا

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، خرداد 1394، صفحه 121-158

10.22066/cilamag.2015.15750

امیر حسین رنجبریان؛ ساسان صیرفی


بررسی خط مبدأ ایران در خلیج فارس و دریای عمان و اعتراض کشورهای دیگر به آن

دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، خرداد 1392، صفحه 35-64

10.22066/cilamag.2013.16345

امیر حسین رنجبریان؛ ساسان صیرفی