نویسنده = آرامش شهبازی
«توسعه پایدار» یا «پایداری توسعه» در حقوق بین‌الملل

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، مرداد 1389، صفحه 125-139

10.22066/cilamag.2010.17277

آرامش شهبازی