نویسنده = میری دلماس مارتی
دیوان بین‌المللی کیفری و میانکنش‌های حقوق داخلی و بین‌المللی

دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، آذر 1386، صفحه 297-312

10.22066/cilamag.2007.17721

میری دلماس مارتی؛ روح‌الدین کرد علیوند


جهانی شدن حقوق: فرصتها و خطرات

دوره 17، شماره 24، بهمن 1378، صفحه 121-148

10.22066/cilamag.2000.18149

میری دلماس مارتی؛ ترجمة دکتر اردشیر امیرارجمند