نویسنده = خلاصه حکم حاضر به زبانهای هلندی (زبان اصلی) و انگلیسی در سامانه اینترنتی دادگاه بخش لاهه به نشانی: http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp ...
خلاصه حکم صادره از دادگاه بخش لاهه، بخش جنایی، راجع‌به مصدومین شیمیایی جنگ تحمیلی، به تاریخ 23 دسامبر 2005 (2 دی ماه 1384)

دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، خرداد 1385، صفحه 233-462

خلاصه حکم حاضر به زبانهای هلندی (زبان اصلی) و انگلیسی در سامانه اینترنتی دادگاه بخش لاهه به نشانی: http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp ...