نویسنده = متن انگلیسی این سند از پایگاه اینترنتی دیوان بین‌المللی کیفری به نشانی ذیل: http://www.icc-cpi.int/asp/asprecords/ASP_1stsession.html برگرفته شده .
آیین دادرسی و ادله دیوان بین‌المللی کیفری

دوره 23، شماره 34 (بهار و تابستان)، خرداد 1385، صفحه 463-584

متن انگلیسی این سند از پایگاه اینترنتی دیوان بین‌المللی کیفری به نشانی ذیل: http://www.icc-cpi.int/asp/asprecords/ASP_1stsession.html برگرفته شده .