نویسنده = ترجمه محمدجواد میرفخرایی
جرح و سلب صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین‌المللی

دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، خرداد 1369، صفحه 163-228

10.22066/cilamag.1990.18358

مایکل تاپ من؛ ترجمه محمدجواد میرفخرایی؛ محمدعلی اردبیلی