نویسنده = بریژیت استرن
مسائل مربوط به مسؤولیّت ناشی از بحران و جنگ خلیج [ فارس]

دوره 14، شماره 20، بهمن 1375، صفحه 217-284

10.22066/cilamag.1997.18188

بریژیت استرن؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی