نویسنده = ربیعا اسکینی
تشریفات شناسایی و اجرای احکام خارجی و آرای داوری در حقوق بین‌الملل خصوصی فرانسه

دوره 10، شماره 13 (پاییز و زمستان)، آذر 1369، صفحه 215-264

آندره هووه؛ ربیعا اسکینی


وجه‌التزام در قراردادهای تجاری بین‌المللی

دوره 8، شماره 9 (پاییز و زمستان)، آذر 1367، صفحه 41-92

10.22066/cilamag.1988.18383

ربیعا اسکینی


منابع حقوقی بیع تجاری بین‌المللی

دوره 6، شماره 7 (پاییز و زمستان)، آذر 1365، صفحه 5-54

10.22066/cilamag.1986.18406

ربیعا اسکینی