نویسنده = محمدعلی اردبیلی
جرح و سلب صلاحیت از داوران در داوری تجاری بین‌المللی

دوره 10، شماره 12 (بهار و تابستان)، خرداد 1369، صفحه 163-228

10.22066/cilamag.1990.18358

مایکل تاپ من؛ ترجمه محمدجواد میرفخرایی؛ محمدعلی اردبیلی


کشتار جمعی

دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، آذر 1368، صفحه 31-70

محمدعلی اردبیلی


جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت

دوره 6، شماره 7 (پاییز و زمستان)، آذر 1365، صفحه 211-263

ژاک فرانسیون؛ محمدعلی اردبیلی