نویسنده = اسدالله کریمی
حملة امریکا به گرانادا:‌ پیامدها و وجاهت قانونی آن

دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، آذر 1368، صفحه 225-266

کریستوفر جوینر؛ اسدالله کریمی