نویسنده = زهرا محمودی کردی
Analyzing the Environmental Democracy in International Law and Iran’s Legal System

دوره 40، شماره 69 ( بهار)، فروردین 1402

10.22066/cilamag.2023.704411

زهرا محمودی کردی؛ حسین رضازاده؛ زهرا سادات شارق


ماهیت اصول کلی حقوقی و کارکردهای آن در حقوق بین‌الملل

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، تیر 1397، صفحه 329-364

10.22066/cilamag.2018.31692

زهرا محمودی کردی