نویسنده = همایون حبیبی
اصل تناسب در اتخاذ تحریم‌های اقتصادی

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1396، صفحه 189-212

10.22066/cilamag.2017.25170

اکبر ادیبی؛ همایون حبیبی