نویسنده = ستار عزیزی
ماهیت و کارکردهای استدلال از راه مفهوم مخالف در رویه‌قضایی بین‌المللی

دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1400، صفحه 243-272

10.22066/cilamag.2021.129173.1920

حیدر پیری؛ ستار عزیزی


مشروعیت و آستانه جدایی چاره ساز درحقوق بین الملل

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، مهر 1398، صفحه 133-163

10.22066/cilamag.2019.78316.1428

محمد ویسی چمه؛ ستار عزیزی


تعامل بین ممنوعیت قراردادی نسل‌کشی و قاعده آمره ممنوعیت نسل‌کشی

دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، آذر 1390، صفحه 13-51

10.22066/cilamag.2011.16890

ستار عزیزی؛ محمد حاجی