نویسنده = حجت خدایی فام
چهارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر تئوری بازی در حقوق بین الملل

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، مهر 1397، صفحه 277-310

10.22066/cilamag.2018.31890

حجت خدایی فام؛ علیرضا آرش پور