نویسنده = مصطفی فضائلی
تجارت آب مجازی در چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1402

مهناز رشیدی؛ مصطفی فضائلی؛ زهرا ملکی راد