نویسنده = مصطفی فضائلی
تجارت آب مجازی در چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت

دوره 40، شماره 71 ( پائیز)، آذر 1402، صفحه 73-100

10.22066/cilamag.2023.707231

مهناز رشیدی؛ مصطفی فضائلی؛ زهرا ملکی راد