نویسنده = محمد علی بهمئی
دعاوی خسارات انعکاسی در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی؛ امکان سنجی و مبانی

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 229-262

10.22066/cilamag.2021.244155

محمد علی بهمئی؛ محمدرضا نریمانی زمان آبادی


قابلیت داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، تیر 1397، صفحه 31-64

10.22066/cilamag.2018.31682

محمد علی بهمئی؛ حسنی شیخ عطار


طرف شرط داوری در گروه قراردادی

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، خرداد 1394، صفحه 35-60

10.22066/cilamag.2015.15747

محمدعلی بهمئی؛ فهیمه مرادی