نویسنده = امیر مقامی
پیامدهای خوانش دستور گرایانه از حقوق بین الملل

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، مهر 1397، صفحه 7-37

10.22066/cilamag.2018.31882

امیر مقامی؛ عباسعلی کدخدایی