نویسنده = محمدصالح عطار
حقوق بین‌الملل و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (موردکاوی: جایگاه گروه اقدام مالی)

دوره 37، شماره 62 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1399، صفحه 199-224

10.22066/cilamag.2019.85163.1498

علیرضا ابراهیم گل؛ محمدصالح عطار


جایگاه نظریه، فرانظریه، روش و روش‌شناسی در مطالعه حقوق بین‌الملل

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1398، صفحه 161-184

10.22066/cilamag.2019.35081

علیرضا ابراهیم گل؛ محمدصالح عطار