نویسنده = محمدرضا نریمانی زمان آبادی
دعاوی خسارات انعکاسی در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی؛ امکان سنجی و مبانی

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 229-262

10.22066/cilamag.2021.244155

محمد علی بهمئی؛ محمدرضا نریمانی زمان آبادی


تعارض آرا در داوری سرمایه گذاری بین المللی؛ گونه شناسی، عوامل و راهکارها

دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1400، صفحه 7-34

10.22066/cilamag.2021.117100.1824

گودرز افتخار جهرمی؛ محمدرضا نریمانی زمان آبادی


دریافت غرامت به استناد تحریم غیرقانونی اشخاص توسط اتحادیه اروپا

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1398، صفحه 211-236

10.22066/cilamag.2019.35083

نوید رهبر؛ محمدرضا نریمانی زمان آبادی