نویسنده = علیرضا آرش پور
چهارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر تئوری بازی در حقوق بین الملل

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، مهر 1397، صفحه 277-310

10.22066/cilamag.2018.31890

حجت خدایی فام؛ علیرضا آرش پور


ظرفیت های نظم کنونی حقوق بین‌الملل در شناسایی مفهوم ژنوسید فرهنگی

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، مهر 1396، صفحه 197-227

10.22066/cilamag.2017.27970

علیرضا آرش پور؛ مجید زحمتکش