کلیدواژه‌ها = انرژی
سازمان تجارت جهانی و تجارت برق (آمادگی ایران برای الحاق)

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، مهر 1396، صفحه 91-119

10.22066/cilamag.2017.27965

حمیدرضا نیکبخت؛ مهدی هفتانی


مفهوم توسعه پایدار در گستره حقوق بین‌الملل انرژی

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، آذر 1392، صفحه 145-166

10.22066/cilamag.2013.16001

حجت سلیمی ترکمانی