کلیدواژه‌ها = دیوان کیفری بین‌المللی
قابلیت تعقیب سران گروه تروریستی داعش در دیوان کیفری بین المللی

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، مهر 1397، صفحه 205-224

10.22066/cilamag.2018.31881

شهرام زرنشان؛ سیدحسین میرجعفری


تکامل حقوق بزه دیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین المللی

دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، آذر 1390، صفحه 195-233

10.22066/cilamag.2011.16960

بهزاد رضوی فرد؛ حسن فقیه محمدی


جنبه‌های گوناگون«مسئولیت» در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، خرداد 1390، صفحه 223-262

10.22066/cilamag.2011.17168

علیرضا دلخوش