کلیدواژه‌ها = دیوان بین‌المللی کیفری
امکان تعقیب به‌کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه توسط دیوان بین‌المللی کیفری

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1398، صفحه 69-104

10.22066/cilamag.2019.35078

محمد حبیبی مجنده؛ محمد آقایان حسینی


نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد

دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، تیر 1395، صفحه 59-90

10.22066/cilamag.2016.20720

سیدفضل‌ا.. موسوی؛ وحید بذّار


نظارت قضائی بر تشخیص دادستان دیوان بین‌المللی کیفری

دوره 25، شماره 39 (پاییز و زمستان)، دی 1389، صفحه 245-263

10.22066/cilamag.2010.17389

حسین آقایی جنت مکان


ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شورای امنیت

دوره 26، شماره 41 (پاییز و زمستان)، آذر 1388، صفحه 91-110

10.22066/cilamag.2009.17286

حسین آقایی جنت‌مکان


قلمرو زمانی صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری

دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، آذر 1386، صفحه 11-45

10.22066/cilamag.2007.17567

جواد طهماسبی