کلیدواژه‌ها = جامعه بین‌المللی
کارآمدی اقدامات متقابل به‌عنوان ضمانت اجرای حقوق بشر

دوره 32، شماره 53 (پاییز و زمستان)، آبان 1394، صفحه 127-159

10.22066/cilamag.2016.18534

محسن عبدالهی؛ پریسا روشن فکر؛ زهرا دبیری


استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام‌الشمول

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، مرداد 1389، صفحه 89-124

10.22066/cilamag.2010.17276

مهدی حدادی


شورای امنیت و تعهدات دولتها برای مقابله با تروریسم

دوره 24، شماره 36 (بهار و تابستان)، خرداد 1386، صفحه 57-94

10.22066/cilamag.2007.17787

شهرام زرنشان