کلیدواژه‌ها = تعهدات عام‌الشمول
واکاوی "مفهوم عدالت بین نسلی" در حقوق بین‌الملل محیط زیست

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 7-30

10.22066/cilamag.2021.243887

محسن محبی؛ فرانک فیض الهی


استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام‌الشمول

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، مرداد 1389، صفحه 89-124

10.22066/cilamag.2010.17276

مهدی حدادی