کلیدواژه‌ها = قاعده آمره
موانع آمره بودن قاعده منع توسل به زور

دوره 37، شماره 63 (پاییز- زمستان)، مهر 1399، صفحه 171-198

10.22066/cilamag.2020.114134.1786

محسن عبدالهی؛ کیوان بهزادی


مصونیت قضایی دولت خارجی در دادگاه‌های ملی با عنایت به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت

دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، خرداد 1392، صفحه 65-100

10.22066/cilamag.2013.16346

محمد‌حسین رمضانی قوام آبادی؛ رحمت‌اله فرخی؛ خدیجه جوادی شریف