کلیدواژه‌ها = ژنوسید
مقابله با گرسنگی در نظام حقوق بین الملل: از نقض حقوق بشر تا جنایت بین المللی

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 103-144

10.22066/cilamag.2021.243889

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد


ظرفیت های نظم کنونی حقوق بین‌الملل در شناسایی مفهوم ژنوسید فرهنگی

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، مهر 1396، صفحه 197-227

10.22066/cilamag.2017.27970

علیرضا آرش پور؛ مجید زحمتکش