کلیدواژه‌ها = مسئولیت بین‌المللی دولت
جنبه‌های گوناگون«مسئولیت» در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 28، شماره 44 (بهار و تابستان)، خرداد 1390، صفحه 223-262

10.22066/cilamag.2011.17168

علیرضا دلخوش


مسئولیت بین‌المللی دولت براساس معاهده منشور انرژی

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، مرداد 1389، صفحه 15-29

10.22066/cilamag.2010.17273

مسعود اخوان فرد؛ محمدکاظم تقدیر


استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام‌الشمول

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، مرداد 1389، صفحه 89-124

10.22066/cilamag.2010.17276

مهدی حدادی


مسئولیت بین‌المللی افراد و دولت‌ها در پرتو ضابطه کنترل

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، خرداد 1388، صفحه 149-161

10.22066/cilamag.2009.17373

پوریا عسکری