کلیدواژه‌ها = نظارت قضایی
عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1396، صفحه 37-60

10.22066/cilamag.2017.25048

گودرز افتخار جهرمی؛ علی حاجیانی


تابعیت رأی داوری

دوره 27، شماره 43 (پاییز و زمستان)، آذر 1389، صفحه 225-265

10.22066/cilamag.2011.17223

علیرضا ایرانشاهی