کلیدواژه‌ها = حقوق ایران
قانونگذاری در فضای سایبر: رویکرد حقوق بین‌الملل و حقوق ایران

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، مهر 1396، صفحه 227-249

10.22066/cilamag.2017.27971

سید یاسر ضیایی؛ احسان شکیب نژاد