کلیدواژه‌ها = کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوق‌بشری

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، تیر 1397، صفحه 7-30

10.22066/cilamag.2018.31672

محسن محبی؛ اسماعیل سماوی


پروتکل شماره ۱۵ و اصلاح نظام اروپایی حقوق بشر

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1396، صفحه 87-110

10.22066/cilamag.2017.25166

ایوب عبدی؛ سیدقاسم زمانی


قواعد تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در پرتو رویه‌قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، آذر 1392، صفحه 127-144

10.22066/cilamag.2013.15999

سید علی سادات اخوی؛ نفیسه پارسانیا