کلیدواژه‌ها = ورشکستگی
بررسی مسائل حقوقی ورشکستگی بانکهای چندملیتی

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، آذر 1392، صفحه 97-126

10.22066/cilamag.2013.15826

محمود باقری؛ محمد سجاد توسلی