کلیدواژه‌ها = اصل تناسب
دیوان دادگستری اروپا و مسئله تقابل اهداف اقتصادی با ملاحظات زیست‌محیطی

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، مهر 1398، صفحه 75-108

10.22066/cilamag.2019.64233.1279

رحمت اله فرخی؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی


به کارگیری روبات های نظامی در میدان جنگ در پرتو اصول حقوق بشردوستانه

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1396، صفحه 141-164

10.22066/cilamag.2017.25168

رضا اسلامی؛ نرگس انصاری


اصل تناسب در اتخاذ تحریم‌های اقتصادی

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1396، صفحه 189-212

10.22066/cilamag.2017.25170

اکبر ادیبی؛ همایون حبیبی


اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، خرداد 1388، صفحه 41-69

10.22066/cilamag.2009.17369

مهناز اخوان خرازیان